منتظران منجی http://montazeranmonji.mihanblog.com 2020-04-04T20:47:38+01:00 text/html 2016-07-31T10:08:44+01:00 montazeranmonji.mihanblog.com یاری اینجا شیعه خوانه ی امام زمان (عج)است http://montazeranmonji.mihanblog.com/post/31 [http://www.aparat.com/v/hQtK6] text/html 2016-07-30T10:08:13+01:00 montazeranmonji.mihanblog.com یاری عرض تسلیت به ساحت مقدس امام زمان (عج) http://montazeranmonji.mihanblog.com/post/30 [http://www.aparat.com/v/IprV3] text/html 2016-06-03T14:08:42+01:00 montazeranmonji.mihanblog.com یاری صبحت بخیر آقای من http://montazeranmonji.mihanblog.com/post/29 [http://www.aparat.com/v/iWPOI] text/html 2016-06-03T14:07:03+01:00 montazeranmonji.mihanblog.com یاری یا امام زمان ادرکنی http://montazeranmonji.mihanblog.com/post/28 [http://www.aparat.com/v/yDuxC] text/html 2016-06-03T13:59:26+01:00 montazeranmonji.mihanblog.com یاری یا امام زمان ادرکنی http://montazeranmonji.mihanblog.com/post/27 <font size="3" face="Mihan-IransansLight" color="#000066">سلام &nbsp;دوستان&nbsp;</font><div><font size="3" face="Mihan-IransansLight" color="#000066">از امروز شروع کنین برای ظهور فقط نفری یک گناه کم کنیم&nbsp;</font></div><div><font size="3" face="Mihan-IransansLight" color="#000066">عهد کنیم با خودمون ک دل امام زمانمون رو نشکونیم &nbsp;</font></div><div><font size="3" face="Mihan-IransansLight" color="#000066">خدایا به امید تو&nbsp;</font></div> text/html 2016-06-03T13:52:29+01:00 montazeranmonji.mihanblog.com یاری چگونه چناه نکنیم؟؟ http://montazeranmonji.mihanblog.com/post/26 [http://www.aparat.com/v/U4eyz] text/html 2016-05-26T16:41:18+01:00 montazeranmonji.mihanblog.com یاری ای کوه صبر زینب (س) http://montazeranmonji.mihanblog.com/post/25 [http://www.aparat.com/v/f8kX1] text/html 2016-05-18T06:12:58+01:00 montazeranmonji.mihanblog.com یاری روز جوان مبارک جووووووونای عزیز http://montazeranmonji.mihanblog.com/post/24 [http://www.aparat.com/v/1tJ0u] text/html 2016-05-18T06:00:32+01:00 montazeranmonji.mihanblog.com یاری شایعه http://montazeranmonji.mihanblog.com/post/23 <div dir="rtl" class="WordSection1"> <p dir="rtl" class="MsoNormal" style="text-align: center;"><span style="line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif;" lang="FA"><img src="http://uupload.ir/files/hgua_shayee1_thumb.jpg" border="0" alt="آپلود عکس"></span></p><p dir="rtl" class="MsoNormal" style="text-align: center;"><span style="line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif;" lang="FA"><font size="3">در یونان باستان سقراط به دلیل خرد و درایت فراوانش مورد ستایش بود. روزی فیلسوف بزرگی که از آشنایان</font></span></p><p dir="rtl" class="MsoNormal" style="text-align: center;"><span style="line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif;" lang="FA"><font size="3"><br></font></span></p><p dir="rtl" class="MsoNormal" style="text-align: center;"><span style="line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif;" lang="FA"><font size="3">&nbsp;سقراط بود،با هیجان نزد او آمد و گفت:سقراط میدانی راجع به یکی ازشاگردانت چه شنیده ام؟</font></span></p><p dir="rtl" class="MsoNormal" style="text-align: center;"><span style="line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif;" lang="FA"><font size="3"><br></font></span></p> <p dir="rtl" class="MsoNormal" style="text-align: center;"><span style="line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif;" lang="FA"><font size="3">سقراط پاسخ داد:....</font></span></p><p dir="rtl" class="MsoNormal" style="text-align: center;"><span style="line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif;" lang="FA"><font size="3"><br></font></span></p> <p dir="rtl" class="MsoNormal" style="text-align: center;"><span style="line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif;" lang="FA"><font size="3">"لحظه ای صبر کن.قبل از اینکه به من چیزی بگویی از تومی خواهم آزمون کوچکی را که نامش سه پرسش</font></span></p><p dir="rtl" class="MsoNormal" style="text-align: center;"><span style="line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif;" lang="FA"><font size="3"><br></font></span></p><p dir="rtl" class="MsoNormal" style="text-align: center;"><span style="line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif;" lang="FA"><font size="3">&nbsp;است پاسخ دهی."مرد پرسید:سه پرسش؟سقراط گفت:بله درست است.قبل از اینکه راجع به</font></span></p><p dir="rtl" class="MsoNormal" style="text-align: center;"><span style="line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif;" lang="FA"><font size="3"><br></font></span></p><p dir="rtl" class="MsoNormal" style="text-align: center;"><span style="line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif;" lang="FA"><font size="3">&nbsp;شاگردم</font></span><span style="font-size: medium; font-family: Tahoma, sans-serif; line-height: 115%;">&nbsp;بامن</span></p><p dir="rtl" class="MsoNormal" style="text-align: center;"><span style="line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif;" lang="FA"><font size="3"><br></font></span></p><p dir="rtl" class="MsoNormal" style="text-align: center;"><span style="line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif;" lang="FA"><font size="3">&nbsp;صحبت کنی،لحظه ای آنچه را که قصدگفتنش را داری امتحان کنیم.</font></span></p><p dir="rtl" class="MsoNormal" style="text-align: center;"><span style="line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif;" lang="FA"><font size="3"><br></font></span></p> <p dir="rtl" class="MsoNormal" style="text-align: center;"><span style="line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif;" lang="FA"><font size="3">اولین پرسش حقیقت است.کاملا مطمئنی که آنچه را که می خواهی به من بگویی حقیقت دارد؟مرد جواب</font></span></p><p dir="rtl" class="MsoNormal" style="text-align: center;"><span style="line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif;" lang="FA"><font size="3"><br></font></span></p><p dir="rtl" class="MsoNormal" style="text-align: center;"><span style="line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif;" lang="FA"><font size="3">&nbsp;داد:"نه،فقط در موردش شنیده ام."سقراط گفت:"بسیار خوب،پس واقعا نمیدانی که خبردرست است یا</font></span></p><p dir="rtl" class="MsoNormal" style="text-align: center;"><span style="line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif;" lang="FA"><font size="3"><br></font></span></p><p dir="rtl" class="MsoNormal" style="text-align: center;"><span style="line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif;" lang="FA"><font size="3">&nbsp;نادرست.</font></span></p><p dir="rtl" class="MsoNormal" style="text-align: center;"><span style="line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif;" lang="FA"><font size="3"><br></font></span></p> <p dir="rtl" class="MsoNormal" style="text-align: center;"><span style="line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif;" lang="FA"><font size="3">حالا بیا پرسش دوم را بگویم،"پرسش خوبی"آنچه را که در موردشاگردم می خواهی به من بگویی خبرخوبی</font></span></p><p dir="rtl" class="MsoNormal" style="text-align: center;"><span style="line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif;" lang="FA"><font size="3"><br></font></span></p><p dir="rtl" class="MsoNormal" style="text-align: center;"><span style="line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif;" lang="FA"><font size="3">&nbsp;است؟"مردپاسخ داد:"نه،برعکس…"سقراط ادامه داد:"پس می خواهی خبری بد در مورد شاگردم که حتی</font></span></p><p dir="rtl" class="MsoNormal" style="text-align: center;"><span style="line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif;" lang="FA"><font size="3"><br></font></span></p><p dir="rtl" class="MsoNormal" style="text-align: center;"><span style="line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif;" lang="FA"><font size="3">&nbsp;درموردآن مطمئن هم نیستی بگویی؟"مردکمی دستپاچه شد و شانه بالا انداخت.</font></span></p><p dir="rtl" class="MsoNormal" style="text-align: center;"><span style="line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif;" lang="FA"><font size="3"><br></font></span></p> <p dir="rtl" class="MsoNormal" style="text-align: center;"><span style="line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif;" lang="FA"><font size="3">سقراط ادامه داد:"و اما پرسش سوم سودمند بودن است.آن چه را که می خواهی در مورد شاگردم به من</font></span></p><p dir="rtl" class="MsoNormal" style="text-align: center;"><span style="line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif;" lang="FA"><font size="3"><br></font></span></p><p dir="rtl" class="MsoNormal" style="text-align: center;"><span style="line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif;" lang="FA"><font size="3">&nbsp;بگویی برایم سودمند است؟"مرد پاسخ داد:"نه،واقعا…"سقراط نتیجه گیری کرد:"اگرمی خواهی به من چیزی</font></span></p><p dir="rtl" class="MsoNormal" style="text-align: center;"><span style="line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif;" lang="FA"><font size="3"><br></font></span></p><p dir="rtl" class="MsoNormal" style="text-align: center;"><span style="line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif;" lang="FA"><font size="3">&nbsp;رابگویی که نه حقیقت داردونه خوب است و نه حتی سودمند است پس چرا اصلا آن رابه من می گویی؟</font></span></p></div> text/html 2016-03-13T15:08:02+01:00 montazeranmonji.mihanblog.com یاری یک استدلال عجیب http://montazeranmonji.mihanblog.com/post/22 [http://www.aparat.com/v/QczUK] text/html 2016-03-11T09:30:52+01:00 montazeranmonji.mihanblog.com یاری بی تو لب به خنده وا نمی کند علی با صدای مرحوم آغاسی http://montazeranmonji.mihanblog.com/post/20 [http://www.aparat.com/v/JmCHh] text/html 2016-03-10T05:11:53+01:00 montazeranmonji.mihanblog.com یاری آیا مسیله را یافته ایم؟؟؟؟؟؟؟ http://montazeranmonji.mihanblog.com/post/19 <div dir="rtl" class="WordSection1"> <p style="TEXT-ALIGN: justify" dir="rtl" class="MsoNormal"><span style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 9pt" lang="FA">پادشاهی می خواست نخست وزیرش را انتخاب كند. چهار اندیشمند بزرگ كشور فراخوانده شدند. </span></p> <p style="TEXT-ALIGN: justify" dir="rtl" class="MsoNormal"><span style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 9pt" lang="FA">آنان را در اتاقی قرار دادند و پادشاه به آنان گفت كه: «در اتاق به روی شما بسته خواهد شد و قفل اتاق، قفلی معمولی نیست و با یك جدول ریاضی باز خواهد شد، تا زمانی كه آن جدول را حل نكنید نخواهید توانست قفل را باز كنید. اگر بتوانید مسئله را حل كنید می توانید در را باز كنید و بیرون بیایید». </span></p> <p style="TEXT-ALIGN: justify" dir="rtl" class="MsoNormal"><span style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 9pt" lang="FA">پادشاه بیرون رفت و در را بست. سه تن از آن چهار مرد بلافاصله شروع به كار كردند. اعدادی روی قفل نوشته شده بود، آنان اعداد را نوشتند و با آن اعداد، شروع به كار كردند. </span></p> <p style="TEXT-ALIGN: justify" dir="rtl" class="MsoNormal"><span style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 9pt" lang="FA">نفر چهارم فقط در گوشه ای نشسته بود. آن سه نفر فكر كردند كه او دیوانه است. او با چشمان بسته در گوشه ای نشسته بود و كاری نمی كرد. پس از مدتی او برخاست، به طرف در رفت، در را هل داد، </span></p> <p style="TEXT-ALIGN: justify" dir="rtl" class="MsoNormal"><span style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 9pt" lang="FA">باز شد و بیرون رفت!</span></p> <p style="TEXT-ALIGN: justify" dir="rtl" class="MsoNormal"><span style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 9pt" lang="FA">و آن سه تن پیوسته مشغول كار بودند. آنان حتی ندیدند كه چه اتفاقی افتاد! </span></p> <p style="TEXT-ALIGN: justify" dir="rtl" class="MsoNormal"><span style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 9pt" lang="FA">كه نفر چهارم از اتاق بیرون رفته. </span></p> <p style="TEXT-ALIGN: justify" dir="rtl" class="MsoNormal"><span style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 9pt" lang="FA">وقتی پادشاه با این شخص به اتاق بازگشت، گفت: «كار را بس كنید. آزمون پایان یافته. </span></p> <p style="TEXT-ALIGN: justify" dir="rtl" class="MsoNormal"><span style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 9pt" lang="FA">من نخست وزیرم را انتخاب كردم». آنان نتوانستند باور كنند و پرسیدند: </span></p> <p style="TEXT-ALIGN: justify" dir="rtl" class="MsoNormal"><span style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 9pt" lang="FA">«چه اتفاقی افتاد؟ او كاری نمی كرد، او فقط در گوشه ای نشسته بود. او چگونه توانست </span></p> <p style="TEXT-ALIGN: justify" dir="rtl" class="MsoNormal"><span style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 9pt" lang="FA">مسئله را حل كند؟» مرد گفت: «مسئله ای در كار نبود. من فقط نشستم و نخستین </span></p> <p style="TEXT-ALIGN: justify" dir="rtl" class="MsoNormal"><span style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 9pt" lang="FA">سؤال و نكته ی اساسی این بود كه آیا قفل بسته شده بود یا نه؟ لحظه ای كه این احساس را كردم فقط در سكوت مراقبه كردم. كاملأ ساكت شدم و به خودم گفتم كه از كجا شروع كنم؟ </span></p> <p style="TEXT-ALIGN: justify" dir="rtl" class="MsoNormal"><span style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 9pt" lang="FA">نخستین چیزی كه هر انسان هوشمندی خواهد پرسید این است كه آیا واقعأ مسأله ای وجود دارد، چگونه می توان آن را حل كرد؟ پس من فقط رفتم كه ببینم آیا در، واقعأ قفل است یا نه و دیدم قفل باز است».</span></p> <p style="TEXT-ALIGN: justify" dir="rtl" class="MsoNormal"><span style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 9pt" lang="FA">پادشاه گفت: «آری، كلك در همین بود. در قفل نبود. قفل باز بود. من منتظر بودم كه یكی از شما پرسش واقعی را بپرسد و شما شروع به حل آن كردید؛ در همین جا نكته را از دست دادید. اگر تمام عمرتان هم روی آن كار می كردید نمی توانستید آن را حل كنید. </span></p> <p style="TEXT-ALIGN: justify" dir="rtl" class="MsoNormal"><span style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 9pt" lang="FA">این مرد، می داند كه چگونه در یك موقعیت هش</span><span style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 9pt; line-height: 115%;">یار باشد. پرسش درست را او مطرح كرد».</span><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/3.gif"></p></div> text/html 2016-03-09T11:03:29+01:00 montazeranmonji.mihanblog.com یاری مراقب فرصت هایی باشید ک در حال گذرند ......... http://montazeranmonji.mihanblog.com/post/18 <p dir="rtl" class="MsoNormal" style="text-align: center;"><span lang="FA" style="line-height: 12.65px;"><font size="3" face="Mihan-Nassim">در زمانهای گذشته، پادشاهی تخته سنگ را در وسط جاده قرار داد و برای این كه عكس العمل مردم را ببیند،</font></span></p><p dir="rtl" class="MsoNormal" style="text-align: center;"><span lang="FA" style="line-height: 12.65px;"><font size="3" face="Mihan-Nassim">&nbsp;خودش را در جایی مخفی كرد. بعضی از بازرگانان و ندیمان ثروتمند پادشاه بی تفاوت از كنار تخته سنگ می</font></span></p><p dir="rtl" class="MsoNormal" style="text-align: center;"><span lang="FA" style="line-height: 12.65px;"><font size="3" face="Mihan-Nassim">&nbsp;گذشتند؛ بسیاری هم غرولند می كردندكه این چه شهری است كه نظم ندارد؛ حاكم این شهر عجب مرد بی عرضه</font></span></p><p dir="rtl" class="MsoNormal" style="text-align: center;"><span lang="FA" style="line-height: 12.65px;"><font size="3" face="Mihan-Nassim">&nbsp;ای است و ... با وجود این هیچكس تخته سنگ را از وسط بر نمی داشت.نزدیك غروب، یك روستایی كه پشتش</font></span></p><p dir="rtl" class="MsoNormal" style="text-align: center;"><span lang="FA" style="line-height: 12.65px;"><font size="3" face="Mihan-Nassim">&nbsp;بار میوه و سبزیجات بود ، نزدیك سنگ شد. بارهایش را زمین گذاشت و با هر زحمتی بود تخته سنگ را از وسط</font></span></p><p dir="rtl" class="MsoNormal" style="text-align: center;"><span lang="FA" style="line-height: 12.65px;"><font size="3" face="Mihan-Nassim">&nbsp;جاده برداشت و آن را كناری قرار داد. ناگهان كیسه ای را دید كه زیر تخته سنگ قرار داده شده بود. كیسه را باز</font></span></p><p dir="rtl" class="MsoNormal" style="text-align: center;"><span lang="FA" style="line-height: 12.65px;"><font size="3" face="Mihan-Nassim">&nbsp;كرد و داخل آن سكه های طلا و یك یادداشت پیدا كرد. پادشاه در آن یادداشت نوشته بود :</font></span></p><p dir="rtl" class="MsoNormal" style="text-align: center;"><span lang="FA" style="line-height: 12.65px;"><font size="3" face="Mihan-Nassim"><br></font></span></p><p dir="rtl" class="MsoNormal" style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Nassim"><span dir="rtl"></span><span lang="FA" style="line-height: 18.4px;"><span dir="rtl"></span>"&nbsp;<span style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-color: yellow; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">هر سد و مانعی می تواند یك شانس برای تغییر زندگی انسان باشد</span>."&nbsp;</span></font></p><p dir="rtl" class="MsoNormal" style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/1.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/1.gif"></font><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/1.gif"></p> text/html 2016-03-04T06:58:49+01:00 montazeranmonji.mihanblog.com یاری کجایی گل نرگس... http://montazeranmonji.mihanblog.com/post/17 [http://www.aparat.com/v/rywh7] text/html 2016-03-04T06:30:54+01:00 montazeranmonji.mihanblog.com یاری دلم آرامشی خدایی میخواهد........ http://montazeranmonji.mihanblog.com/post/16 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><img src="http://uupload.ir/files/hbco_دانلود_thumb.jpg" border="0" alt="آپلود عکس">"</p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi"><font size="3">زان یار دلنوازم شکری است با شکایت &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;<o:p></o:p></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><font size="3"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</span><span style="font-family: Arial, sans-serif;">گر</span><span style="font-family: Arial, sans-serif;">&nbsp;</span><span style="font-family: Arial, sans-serif;">عاشق نوایی بشنو تو این حکایت</span><span style="font-family: Arial, sans-serif;">گر</span><span style="font-family: Arial, sans-serif;">&nbsp;</span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi"><font size="3">حرفم ولی دهانم اشکم ولی روانم<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><span style="font-family: Arial, sans-serif;"><font size="3">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><font size="3"><span style="font-family: Arial, sans-serif;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</span><span style="font-family: Arial, sans-serif;">هستم</span><span style="font-family: Arial, sans-serif;">&nbsp;</span><span style="font-family: Arial, sans-serif;">ولی وجودم گشتست بی عنایت</span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><span style="font-family: Arial, sans-serif;"><font size="3">آشفته ی نگاهت ره رفته ی هدایت</font></span></p><div style="text-align: center;"><span style="font-family: Arial, sans-serif;"><font size="3">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</font></span></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><span style="font-family: Arial, sans-serif;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</span><span style="font-family: Arial, sans-serif;">راهی ک رفته ام باز؛برگشته با ندامت</span><span style="font-family: Arial, sans-serif;">&nbsp;</span></font></div> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi"><font size="3">عاشق تر ازهمیشه گم گشته ی وجودم<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><font face="Arial, sans-serif" size="3">&nbsp;</font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><font size="3"><font face="Arial, sans-serif">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</font><span style="font-family: Arial, sans-serif;">هر تکه از وجودم حیران این اشارت</span><span style="font-family: Arial, sans-serif;">&nbsp; &nbsp; &nbsp;</span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi"><font size="3">چشمم به راه هر دم دنبال یک نگاهش<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><font size="3"><font face="Arial, sans-serif">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</font><span style="font-family: Arial, sans-serif;">از سر گذشته آبم بی جرم و بی جنایت</span><span style="font-family: Arial, sans-serif;">&nbsp;</span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi"><font size="3">گه خسته از گناهم گه شوق روی ماهم<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><font size="3"><font face="Arial, sans-serif">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</font><span style="font-family: Arial, sans-serif;">گه چون حریص مردان مشتاق این عمارت</span><span style="font-family: Arial, sans-serif;">&nbsp; &nbsp;&nbsp;</span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi"><font size="3">غم آشیان عشقم شب پاسبان چشمم<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><span style="font-family: Arial, sans-serif;"><font size="3"><br></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><font size="3"><span style="font-family: Arial, sans-serif;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</span><span style="font-family: Arial, sans-serif;">لطفی فرست باری بر عاشق هدایت</span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-family: Arial, sans-serif;"><font size="3"><o:p></o:p></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><span style="font-family: Arial, sans-serif;"><font size="3">&nbsp;</font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><span style="font-family: Arial, sans-serif;"><font size="3">شور نگاهم ای دوست خواهم ک باز ریزم</font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><font size="3"><font face="Arial, sans-serif">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</font><span style="font-family: Arial, sans-serif;">بر کعبه ی وجودت این است با صداقت</span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi"><font size="3">در کوی عشق و مستی تنها یدان ک هستی <o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><font size="3"><font face="Arial, sans-serif">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</font><span style="font-family: Arial, sans-serif;">بر دیده ی خدایی کو رفته ای زیارت</span><span style="font-family: Arial, sans-serif;">&nbsp;</span></font></p>